وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

تهیه مسکن مستقل نمونه لایحه وکیل (وکیل زوجه – مرحله تجدیدنظر) + رای

نمونه لایحه تهیه مسکن مستقل (وکیل زوجه - مرحله تجدیدنظر) + رای

بنام خدا

قضات محترم وعالی مقام محاکم تجدید نظر

باسلام واحترام

تهیه مسکن مستقل : اینجانب منیره صدیقی به وکالت از تجدید نظر خواه مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به دادنامه شماره ............. به شماره بایگانی ..... صادره از شعبه ...... خانواده اصفهان که در تاریخ .......... به اینجانب ابلاغ شده در فرجه قانونی اعلام داشته و نقض دادنامه فوق الذکر مورد استدعاست.

شرح ماوقع

زوجین در تاریخ ۱۳۹۷به عقد دایمی درآمده وحدود ۵سال از ازدواج میگذره وحاصل این ازدواج یک دختر یک ساله میباشدوموکل در طی این چند سال همواره سعی در این داشته که زندگی آرامی داشته باشد وبه زندگی با همسر وفرزند مشترک علاقه فراوانی داشته است .اما متاسفانه زوج در این چند سال بدون دلیل موجه وشرعی وقانونی وبه بهانه های واهی وحسب اظهارات موکل ،تحت تاثیر افراد خانواده از انجام تکالیف قانونی خود خودداری کرده است وبه درخواست موکل برای تهیه منزل مستقل از خانواده ومشترک با زوجه وفرزند مشترک خودداری کرده است ودر پاسخ به خواسته موکل برای تهیه منزل اعلام داشته که یا به خانه که خود با خواهر ها زندگی می‌کنند برود یا خود زوجه منزل تهیه نمایید.لازم به ذکر است که زوجین از بدو ازدواج زندگی مشترک نداشته ومنزل تهیه نکرده وزوج با خانواده خود زندگی می‌کند وحتی زوجه با اذن زوج که بیان داشته برای خود منزل تهیه کنید وهزینه هایش را من میدهم اقدام به اجاره منزل مسکونی مستقل از خانواده شوهر (اجاره نامه پیوست)نموده است لیکن متاسفانه باز هم تلاش مستمر موکل جهت پایبند بودن زوج به زندگی مشترک مثمر ثمر واقع نگردیده وزوجه حتی بافرستادن اظهار نامه مطالبه هزینه واجاره منزل رااعلام کرده(اظهار نامه پیوست) اما متاسفانه هیچ اقدامی وپاسخی از سوی زوج دریافت نکرده است.(تهیه مسکن مستقل)


تهیه مسکن مستقل


دفاع ماهوی

۱-از نظر قانون ،برای شروع یک زندگی خانوادگی داشتن منزل واثاث البیت یکی از موارد مهم میباشد واز وظایف مهم زوج تهیه مسکن متعارف ومناسب ومستقل از خانواده ومتناسب با شان زوجه میباشد. مستند به مواد۱۱۰۲و۱۱۰۷وحتی اگر زوج برای زوجه تهیه ننماید زوجه می‌تواند با استناد عدم تهیه منزل حکم طلاق را درخواست کند(که البته زوج قصد زندگی وکسب ارامش برای خانواده خود ازجمله دختر مشترک میباشد)(تهیه مسکن مستقل)

۲-با وجود علیه زوجیت زوجین باید در کنار هم باشند افتراق وجدایی آنها باید موجه وقانونی وقابل قبول باشد آن هم با وجود یک دختر یکساله ،با هم زندگی کردن وخانواده بودن منوط است به تهیه منزل مناسب ومشترک ومستقل از خانواده(خواهرهای مجرد زوج)با اثاث البیت.

۳-تهیه مسکن برای گذشته وحال واینده که طبق ماده ۱۱۰۷و۱۲۰۶به زوجه تعلق می‌گیرد وخلاف نظر عقلا هم نمیباشدواز وظایف شرعی وقانونی زوج میباشد وزمانی که زوجه به علت عدم ایفای وظایف زوج توسط زوج،با اذن زوج(پیامک های پیوستی مبنی بر اذن زوج به تهیه منزل توسط زوجه)منزل اجاره کرده(اجاره نامه پیوست)وبا فرزند مشترک ساکن میباشند اما زوج از پرداخت اجور خودداری می‌کند چطور خواسته اجرت المثل اجور پرداخت شده غیر عقلایی میباشد؟اگر زوجه چنین حقی ندارددرمورد تهیه منزل واثاث البیت ،شما عالی مقامات بفرمایید زوجه به همراه فرزند مشترک کجا سکنی گزیند؟آیا باید آواره خیابان بشود زمانی که زوج تمکن مالی داشته؟آیا زمانی که زوج به وظیفه خود عمل نکند ومنزل مناسب ومشترک وجدا از خانواده)برای همسر وفرزند خود تهیه نکندزوجه چه راه کاری می‌تواند اعمال کند؟آیا تهیه منزل واثاث البیت درگذشته وحال واینده از وظایف زوج نمیباشد؟(تهیه مسکن مستقل)

۴-کما اینکه امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله در مبحث مربوط به نفقه مساله۸زمانی که زوج باخانواده زندگی می‌کند متضمن خوف ضرر جانی ‌روحی برای زوجه است وزن می‌تواند از شوهر بخواهد که او را در منزلی مستقل از خانواده)ومناسب ومشترک با زوج سکنی دهد که به جز شوهر وفرزند مشترک کسی دیگر با او شریک نباشدمنزلی مستقل ومناسب حال زوجه.(تهیه مسکن مستقل)

5_تکالیف قانونی و شرعی زوجین از بدو انعقاد عقد نکاح ،جاری می‌شود.کما اینکه ماده ۱۱۰۲قانون مدنی به این مهم اشاره کرده و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷قانون مدنی تهیه مسکن و مایحتاج زوجه و فرزند را بر عهده زوج قرار داده است و چنانچه قاضی محترم قصد بر استصحاب دارند ،حق سابقی که با علقه زوجیت ایجاد شده است می‌بایست ،ادله اثبات دعوا بر آن جاری شود.در رای حق نفقه و مسکن زوجه بر عدم فرض شده و همان بی حقی، بر خلاف قوانین و متون فقهی استصحاب شده است که این دادنامه به صراحت مخالف شرع و قوانین صادر شده است.وهمچنین با توجه به اذن وتوافق زوج ،زوجه منزل واثاث البیت تهیه نموده وبا توجه به ماده۳۰قانون مدنی در مواردی که زوجه اثبات بکند با اذن زوج از مال خود مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده میتواند معادل ان را بگیرید وبا توجه به اصل ازادی اراده واصل لزوم قراردادها واصل صحت وماده۱۰قانونی مدنی تقاضای رای بر محکومیت زوج مورد استدعاست.(تهیه مسکن مستقل)

6_زوج با اغفال زوجه جهت عدم شرکت در جلسه رسیدگی الزام به تمکین و اخذ رأی الزام به تمکین،عدم اخذ اجرائیه نسبت به الزام به تمکین و عدم معرفی مسکن و اثاث البیت ،به دنبال ضرر رساندن به زوجه و فرزند مشترک میباشد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس،نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین قاعده لاضرر که سر منشأ اکثر قوانین است،به این موضوع اشاره دارد.زیرا زوج با اخذ رأی الزام به تمکین و نگرفتن اجرائیه و عدم معرفی مسکن و اثاث البیت منحصرا به زوجه و فرزند مشترک،ضرر وارد کرده و حقوق ایشان را تضییع نموده اند.(تهیه مسکن مستقل)

7_در مورد مسکن مستقل به عرض میرسانم به کرات در پرونده های خانواده دیده شده ،با وجود معرفی مسکن توسط زوج ،که گاها منزل مادر خواهر و بستگان را جهت تمکین به زوجه معرفی می‌کنند و کارشناس به منزلی که از زوج نیست مراجعه می‌کند و گزارش تهیه میشود،منظور و مفهوم از منزل مستقل،منزلی مناسب و مستقل از منزل بستگان زوج است نه مفهوم منزل مستقل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی.همانطور که مستحضرید وفق ماده ۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و تجزیه و تحلیل عنوان دادخواست بدون سوال از زوجه و دریافت مفهوم آن،مورد ایراد است.وهمچنین ماده یک قانون خانواده مصوب سال۱۳۵۳رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است وچون این قانون ،قانون خاصی است ‌مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیتواند پاسخ مقررات مندرج در ماده۱قانون خانواده باشد ومضافا تعیین در مورد تهیه مسکن مناسب ومستقل از خانواده شوهر ومتناسب با شان زوجه ومشترک با زوج از متفرقات دعوای الزام به تهیه مسکن است نیاز به تعیین تکلیف میباشد وبه عبارت دیگی مسکن مشترک ومناسب ادعای جدید محسوب نمی‌شود لهذا تجویزبه مقررات فوق الذکر وهمچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰و۳۶۲قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر تقاضای داریم که این مورد تهیه مسکن مستقل از خواهر ومناسب زوجه ومشترک با زوج را در حکم خود قراردهند.(تهیه مسکن مستقل)

۸-شاهدین تعرفه شده حاضر به شهادت که زوج به خواهرای مجرد خود در آدرس….زندگی میکن وازتهیه منزل بدون خواهرها خودداری کرده واثاث البیت توسط زوجه تهیه شده واستشهادیه محلی تهیه شده هم نشان دهنده زندگی زوج با خانواده(خواهر )میباشدواثاث البیت توسط زوجه تهیه شده است .

۹-علی ای حال از مقامات محترم با توجه به موارد عنوان شده واجاره نامه ارایه شده (پیوست)وعندالزوم اخذگواهی شهود تعرفه شده واستشهادیه محلی واظهارنامه(پیوست) تقاضای نقض رای بدوی والزام زوج به تهیه منزل مستقل ومناسب ومشترک واثاث البیت مورد استدعاست.

با تقدیم احترام – منیره صدیقی

وکیل خانواده در اصفهان

...

لایحه خانم منیره صدیقی وکیل خانم در اصفهان

نامبرده عضو مرکز وکلای قوه قضائیه اصفهان در حال فعالیت در حوزه شهرستان اصفهان می باشند

برای دسترسی و بررسی اصالت وکیل و اطلاعات تماس به صفحه ایشان در سایت مرکز وکلا اینجا کلیک کنید.

..

در زیر دادنامه (رای) صادره مربوط به همین لایحه را ملاحظه می کنید.همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button