وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

وکیل خلع ید و وکیل تخلیه در اصفهان

وکیل خلع ید و دادخواست خلع ید کیست؟

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است.

۰۹۱۳۳۷۰۱۵۱۸

ارکان دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا به ترتیب ذیل است:

الف: مالکیت رسمی  خواهان

 مقررات ثبتی از جمله قوانین آمره میباشد. روابط حقوقی بین صاحبان حق، مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات این قانون مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. تا تدبیر امور بر اساس نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات از بین رفتن محل سوء استفاده فراهم شده و منازعات احتمالی مرتفع گردد.
بدین لحاظ برابر رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید از اموال غیر منقول از ناحیه اشخاصی که مالکیت انها بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اثبات نرسد قابلیت استماع ندارد بنابراین خواهان دعوی خلع ید نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارد یعنی ملک  مورد خلع به ثبت رسیده است، لزوما باید سند ارکان رسمی مالکیت خویش را اعم از اینکه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا از دفترخانه اسناد رسمی صادر گردیده باشد، پیوست دادخواست تقدیمی نماید.

ب: عدوانی بودن تصرفات خوانده

یعنی شخصی که ملک مورد نظر را متصرف شده بدون اذن و اجازه مالک در تصرف داشته و هیچ نوع رابطه قراردادی بین این دو نفر منعقد نشده باشد.

بهترین وکیل اصفهان - وکیل - وکیل اصفهان - وکالت در اصفهان - مشاوره حقوقی - وکیل خوب - وکیل پایه یک دادگستری - وکیل در اصفهان، وکیل متخصص امور ملکی اصفهان ، وکیل متخصص امور ملکی اصفهان
جهت ثبت دادخواست خلع ید توجه داشته باشید که:

اولا: کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر، مالی تلقی میشود.

ثانیا: نصاب خواسته از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است.

ثالثا: تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد. وکیل آنلاین خلع ید و وکیل تخلیه لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد. موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است. و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد.

دعاوی حقوقی مربوط به ملک - وکیل تخلیه یا وکیل خلع ید

مراحل دادرسی دادخواست خلع ید

  1. به منظور تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وی در ملک مورد اختلاف و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توام با ترسیم کروکی، قرار کارشناسی توام با قرار فوق در تصمیم بعد از اولین جلسه دادگاه صادر میگردد. (ماده ۲۵۷ق.آ.د. م)
  2. آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس، وقت نظارت تعیین میگردد.
  3. چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس  پرداخت نگردید با رعایت ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.
  4. در صورت پرداخت دستمزد وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توام با کارشناسی تعیین و طرفین و کارشناس و عضو مجری قرار دعوت و موضوع قرار تفهیم میگردد.
  5. آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظریه کارشناس تعیین میشود. (ماده ۲۶۰ق.آ.د.م)
  6. به محض وصول نظریه کارشناسی دادگاه وقت نظارت تعیین میکند. و به طرفین ابلاغ می نماید. تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.
  7. هرگاه به نظریه کارشناس از سوی طرفین اعتراض وارد نگردید و نظریه نیز با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. دادگاه اقدام به انشاء رای مینماید. (ماده ۲۲ ق.آ.د.م)

نمونه دادخواست خلع ید

خواهان: …

خوانده: …

وکیل: …

تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید مقوم به ---------- ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات: کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضائی “‌نام شهرستان محل وقوع ملک“

با سلام احتراماً به استحضار میرساند:

به موجب سند مالکیت شماره--------------  ---- دانگ پلاک ثبتی ---/--- بخش “شماره ونام شهرستان” واقع درنشانی-------------- متعلق به اینجانب میباشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع مینماید. فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید.

منبع: دادشید

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

جهت ارتباط با مهدی علیجانی، و گرفتن وقت مشاوره با شماره 09137147314 تماس حاصل فرمایید.

 

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button