وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

وضعیت واگذاری اموال هنگام کهولت سن قبل از مرگ

وضعیت واگذاری اموال هنگام کهولت سن و قبل از مرگ موضوعی است که در مقاله به آن میپردازیم. امروزه گاها در دادگاه ها مشاهده می کنید که اختلافات واگذاری اموال و دعوای سر میراث فوت شدگان، زیاد شده است. اما باید بدانیم که واگذاری اموال شرایطی مختص به خود را دارد. این شرایط هم برای مورث ذکر می‌شود و هم مقرارتی دیگر برای وارث در نظر گرفته می شود.

واگذاری اموال و ارث چیست؟

واگذاری اموال و ارث چیست؟

یکی از مسایلی که در حقوق مدنی مورد بررسی قرار می گیرد، حقوق ارث و قواعد مربوط به آن می باشد. در این حقوق، این واژه دارای دو معنی می باشد.

معنای اول

ارث مطابق است با جریان و روند انتقال قهری دارایی فرد متوفی به ورثه او که با فوت آغاز گردیده و پس از پرداخت و خارج کردن دیون و بدهی های متوفی، به مرحله نهایی می رسد. در ماده 867 قانون مدنی این گونه تعریف شده است :《 به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. 》

معنای دوم

تعریف قانونی این کلمه این طور شرح داده می‌شود : مالی که بعد از فوت شخص به بازماندگان و وارثان او تعلق می گیرد. در واقع این معنا از ارث مشابه مفهوم ترکه می باشد.


معرفی وکیل اموال و مالکیت در اصفهان


ترکه در واگذاری اموال چیست؟

ترکه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی که پس از پرداخت شدن دیون و تعهدات شخص متوفی، به بازماندگان شخص تعلق می گیرد . ارث شامل تمام اموال، عناوین، بدهی ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش می‌باشد. در واقع تمام این ها به شخص دیگری منتقل می شود.

برای واگذاری اموال به طور کلی مطابق ماده ۱۹۰ براي صحت هر معامله شرايط ذکر شده لازم است

۱- رضایت هر دو طرفین و قصد انجام معامله از هر دو طرف
۲- شایستگی طرفین برای انجام معامله
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
از عوامل واگذاری اموال به اهلیت داشتن طرفین اشاره می‌شود .
مطابق ماده ذکر شده، دو طرف باید شایستگی انجام معامله را داشته باشند.

در غیر این صورت معامله صورت گرفته باطل و يا موثر نخواهد بود.

منظور از اهلیت و شایسته بودن چیست؟

شایسته بودن به منظور این است که طرفین، توانايي قانوني براي دارا شدن حق را دارند. در اصل آن ها باید سزاوارن این موضوع باشند. به زبان دیگر می بایست توانايی قانونی برای اجرای حق استیفا را داشته باشند. بنابراین شایستگی دو نوع می باشد. این دو نوع شایستگی تمتع و استیفا هستند. اهلیت تمتع یا همان اهلیت، دارا شدن حق در ماده ی 956 قانون مدنی است. در این ماده بیان شده است. اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. اهليت استيفاء يا اهليت بهره وری از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقي است كه يك شخص دارا می باشد.

عقلانیت و رشادت طرفین

از طرف دیگر در ماده 211 قانون مدنی، در مورد اهليت طرفين معامله، بیان شده که به منظور اهل شمردن طرفین معامله، طرفین بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند. از شرایط دیگر اهل بودن در قانون، دارا بودن عقل است. یعنی معامله کنندگان عاقل باشند و از صحت عقلانی برخوردار باشند. در واقع كسی كه عدم صحت عقلانی او مشخص شود، مجنون نامیده و دارای عدم صلاحیت در نظر گرفته می شود.

جنون چیست؟

لغت جنون را به حالتی نسبت می‌دهند كه قدرت و توانايی درك و تميز شخص نسبت به اعمالی كه انجام می ‌دهد را به طور كلی از بين می برد. رشید بودن نیز عبارت است از اين كه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. كسي كه دارای رشد است رشيد ناميده مي‌شود. مطابق ماده 1208 قانون مدنی، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد.

واگذاری اموال هنگام کهولت سن

واگذاری اموال هنگام کهولت سن

در قانون ایران بیماری و کهولت سن از عوامل حجر شمرده نمی‌شود. مطابق ماده ی 1207 قانون مدنی اشخاص محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم هستند شامل اصغار، اشخاص غیررشید و مجانین می‌باشند. بنابراین هر فردی که در قید حیات است می تواند اموال خود را با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد به هرکس که می خواهد واگذار و یا تقسیم کند. پس کهولت سن اصولا مانع آن نیست.

اما بدانید که در صحت داشتن انجام معامله در هنگام بیماری که فرد نزدیک به مرگ است تردید موجود است. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با این حال اگر بتوانید ثابت کنید که پدر در زمان معامله اختلال حواس داشته یا هوشیار نبوده و به اصطلاح محجور بوده باشد امکان ابطال واگذاری اموال به استناد ماده 212 قانون مدنی وجود دارد.

انتقال سند قبل فوت در واگذاری اموال

میراث یک فرد شامل تمام اموال، عناوین، بدهی ها، حقوق و وظایف وی پس از مرگش می باشد که به شخص دیگری منتقل می شود. وضعیت واگذاری اموال هنگام کهولت سن به این گونه می باشد که حق مالکیت ورثه نسبت به متوفّی، پس از ادای حقوق و دیونی که به میراث تعلق گرفته است مستقر می شود.

قوانین ترکه میت برای واگذاری اموال

بر طبق ماده 869 حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار زیر است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن ها

از شرایط واگذاری اموال هنگام کهولت سن برای ورثه به شرح زیر است. در واقع بدون آن، شرایط محقق نمی گردد.

شروط تعلق ارث

1- مرگ مورث که به طور حقیقی یا حکمی ثابت شود.
2- زنده بودن وارث
3- رابطه ی سببی و نسبی با میت
4- عدم وجود موانع ارث بری

وگذاری اموال گاهی با موانعی بر خورد می کند که به شرح زیر می‌باشند.

موانع ارث بری هنگام واگذاری اموال

موانع ارث بری هنگام واگذاری اموال
1)کفر

یکی از موانع واگذاری اموال کافر بودن وارث است. فردی که کافر است نمی تواند ورثه یک مسلمان باشد. ولی برعکس این ماجرا صدق می‌کند.

2)قتل

از موانع دیگر واگذاری اموال می توان به قتل اشاره کرد. کشتن عمدی کسی به ناحق موجب محرومیّت قاتل از ارث می‌شود.

۳)لعان

اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی برند. به موجب ماده 882 قانون مدنی بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر این حق را نمی برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شــده از اموال پدر و پــدر از اموال او محروم می شود. اما فرزند مزبور از اموال مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از اموال او سهم خواهند داشت. لازم به ذکر است که به موجب ماده 883 هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او سهم می برد، اما از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

۴)زنا

زنا مانع دیگر برای واگذاری اموال زنا می‌باشد. نه زنازاده از پدر و مادر خود ارث می برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث می برند.

طبقه بندی ورثه ها

لازم به ذکر است که در فرقه ی واگذاری اموال، اشــخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه هستند. وجود هر طبقه مانع ارث بردن طبقه بعدی است. همچنین در یک طبقه، آن که به میّت نزدیک تر است، مانع ارث بردن خویشاوند دورتر می شود. همچنین گاهی به خاطر بروز مانعی، سهم وارث از حدّ اعلی به حدّ ادنی کاهش می‌کند. به عنوان مثال، وجود فرزند موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود.

سخن پایانی در باب واگذاری اموال

سخن پایانی در باب واگذاری اموال

دانستیم که واگذاری اموال هنگام کهولت سن چگونه است. با موانعی که از تعلق گرفتن ارث جلوگیری می‌کنند نیز آشنا شدیم. از جمله مجنون بودن وارث، کافر بودن او، در برخی موارد لعین بودن ورثه و امثال این ها را می توانیم یادآوری کنیم. به علاوه با دو معنای متفاوت ارث آشنا شدیم. اما اگر اطلاعات بیشتری نیاز داشتید می توانید از یک وکیل کمک بگیرید. مهدی علیجانی، وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان، می توانند به شما در این زمینه کمک کند.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button