وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

وکیل چک در اصفهان

وکیل چک برگشتی در اصفهان

وکیل چک کیست؟

وکیل چک برگشتی در اصفهان : علیه صادر کننده چک در صورت جمع بودن شرایط می توان شکایت کیفری مطرح نمود. علیه ضامنین یا ظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست. تسلیم شکایت جزایی و تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل، چون دارای مجازات برای مرتکب می باشد. و علی الخصوص در مواردی که اطلاعاتی از اموال صادرکننده. در دسترس نیست و یا صادرکننده اموال خویش را مخفی نموده. و یا به طور صوری به دیگران منتقل نموده.، اهرم فشار موثری محسوب می گردد. 

09137147314

برای تعقیب چک کیفری دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور آن (که طبعاً باید همان تاریخ سررسید نیز باشد) چهت اخذ پول به بانک مراجعه نماید. و اگر چک قابل پرداخت نباشد. گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و تا ۶ ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز باید. برای شکایت کیفری اقدام نماید.

برای تعقیب کیفری چک مرجع صالح دادسرایی می باشد که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر کرده، در حوزه قضائی آن قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت و سپس به مرجع صالح ارسال می گردد.

وکیل چک برگشتی در اصفهان - وکیل اصفهان

مجازات صدور چک برگشتی

مطابق با ماده ۷ قانون صدور چک هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

وکیل چک برگشتی در اصفهان : نمونه دادخواست چک برگشتی

تعیین خواسته و بهای آن:

مطالبه وجه چک به میزان-------------------ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست:

کپی مصدق: ۱- چک، ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک، ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل اقامت خوانده“

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

 به موجب کپی مصدق-------فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های-------به تاریخ/تاریخ های-------عهده بانک-------شعبه ”شماره و نام شهرستان” اینجانب مبلغ-------ریال از خوانده/خواندگان ------- طلبکارم که نامبرده/نامبردگان ------- با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان ------- به پرداخت مبلغ خواسته به میزان-------ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود.

وکیل چک برگشتی در اصفهان : نکات کاربردی در خصوص چک 

۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی

۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم‌الاجرا است.

۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را وصول کند.

۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تأخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله را هم در بر می‌گیرد.

۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند. و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند. (فقدان موجودی) و آن را به دارنده چک تسلیم کند. و بانک مکلف است. نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

۱۰- اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند.

 

در یازده مورد چک قابل شکایت کیفری نیست

 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button