وکیل اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان ۵ طبقه سوم واحد ۳۷
ساعات کاری: 9:00 الی 20:00

نمونه پرونده تغییر کاربری + 3 نمونه رای

نمونه پرونده تغییر کاربری اراضی

نمونه پرونده تغییر کاربری : شماره پروند : ...

خواهان شاکی : جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان

خوانده متشاکی : آقای ...

خواسته اتهام : تغییر کاربری

شرح روند کار پرونده :

اخطار توقف عملیات :

از مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان به آقای ......

نظر به اینکه جنابعالی بدون اخذ مجوز قانونی و بر خلاف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به میزان حدودا 1700 متر مربع از اراضی زراعی واقع در روستای ..........نموده اید ، طبق ماده 10 الحاقی فانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی به شما اخطار و اعلام می گردد که از ادامه هرگونه عملیات بر روی زمین فوق الذکر خودداری و آن را متوقف نمائید . در غیر اینصورت برابر مقررات نسبت به قلع و قمع و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه اقدام خواهد شد. (وکیل تغییر کاربری)

در تاریخ 10 /7/1400 هیات وزیران کارشناس مرکز جهاد کشاورزی .... از ملک مورد نظر بازدید نموده و طبق راستای اجرای صحیح قانون از جمله تبصره سوم ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب تاریخ 1/8/ 1385 مجلس شورای اسلامی و ماده 8 آئین نامه اجرایی قانون مذکور وفق تصویب نامه شماره ............مورخ 19/4/1386 بررسی های لازم اعلام گردید.

در تاریخ ........ گزارش تخلف تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی آقای .....به شماره گزارش ..............به همراه ضمائم آن در 5 برگ به آقای .....ایفا می گردد که به جهت اخطار مکتوب نسبت به توقف عملیات تغییر کاربری و اعاده وضع به حالت اولیه به شماره سیار مورخ ..... تمکین نمی نماید.


نمونه لایحه تغییر کاربری زمین


ارسال پرونده به دادگاه

مستند به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تبصره های آن و صدور حکم به قلع و قمع آثار تغییر کاربری غیر مجاز موجود و اعاده وضع به حالت اولیه به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها طبق کمیسیون مورد استدعاست که علیرغم پیگیری و بررسی های انجام شده توسط عوامل گشت این مدیریت به دلیل ناقص بودن و عدم دسترسی به مشخصات کامل هویتی و آدرس متشکی عنه ، نسبت به صدور دستور پلمپ آن ملک ، موافقت و دستورات لازم را صادر فرمائید.

در تاریخ ..... از بخشداری مرکزی اصفهان در خصوص پلاک متعلق به آقای ........واقع در اراضی روستای .....این مدیریت به منظور حفظ و نگهداری از اشجار مثمر موجود بر اساس نقاط  ......متقاضی در سطح 2000 صرفا با نصب فنس و بدون هیچ دیوارکشی ، تنها به صورت باغ موافقت می نماید.

در تاریخ .... وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه ..... دادگاه کیفری دو اصفهان تشکیل گردید.

 


نمونه پرونده تغییر کاربری


مشاوره رایگان با وکیل اصفهان


رای دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای ..... دائر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان ... متر مربع از طریق ، ساخت بنا ، طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب 1385 و با لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی ، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات با توجه به سابقه کیفری متهم با اعمال دو درجه از درجه چهار به درجه شش ضمن صدور حکم به قلع و قمع مستحدثات موصوف را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده  ،

بنا به مساحت 50 متر مربع با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه جهت انباری و نگهبانی افدام به ساخت نموده و عکسهای ارائه شده نیز حاکی از وجود درختان در باغ می باشد ، لذا با استناد به تبصره ماده 1 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی و زراعی و باغها اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد.(نمونه پرونده تغییر کاربری)

تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه

در خصوص پرونده اعتراضی در وقت مقرر لایحه ای تکمیل گردید و در تاریخ .... پرونده با 38 برگ برای سیر مراحل قانونی به آن مرجع ارسال شد و در تاریخ ..... قرار ارجاع به کارشناس داده شد که در تاریخ ..... پرونده به شماره ......... به همراه اوراق مربوط به تجدیدنظر خواهی حاوی 45 برگ از شعبه ... دادگاه کیفری دو اصفهان با توجه به انجام کارشناسی برای روند قانونی به شعبه ... دادگاه تجدید نظر اصفهان ارجاع شد ، که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از ناحیه این مرجع معین شده ،

اعتراض تجدید نظر خواهان مقرون به دلیل موجهی که نقص دادنامه را ایجاب نماید نمی باشد و دادنامه هم مطابق با دلایل موجود در پرونده و با رعایت تشریفات قانونی صادر گردید و مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید و رای صادره قطعی است.

برگشت پرونده به شعبه بدوی و تقاضای اعاده دادرسی

در تاریخ ..... پرونده با حاوی 49 برگ به شعبه ... کیفری دو اصفهان ، ارسال می گردد که به حسب اینکه آقای ........ صادره از شعبه ... دادگاه تجدید نظر اصفهان اعاده دادرسی نموده و در اسرع وقت جهت ملاحظه به شعبه .... دیوان عالی کشور اعلام می گردد که با توجه به نبودن دلیل کافی و موجهی برای پذیرش اعاده دادرسی نیست و با هیچ یک از موارد اعاده دادرسی مورد در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا قرر رد درخواست مذکور صادر می گردد.

تقاضای اعاده دادرسی (نمونه پرونده تغییر کاربری)

گردش کار پرونده

آقای .........فرزند .... به موجب رای شعبه .... دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی به میزان ... متر مربع به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق و به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و حکم محکومیت او در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر اصفهان به موجب دادنامه شماره ...................تائید شده است .

سپس آقای...... طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و ضمن بیان شرح ماوقع اعلام داشته که نسبت به یک قطعه سقف فلزی شیروانی به متراژ حدود .... متر که در ملک خود ایجاد نموده متهم گردیده ام و قبلا به عنوان دامداری استفاده می نمودم و سابقه فعالیت طولانی در زمینه دامداری دارم و در همین نقطه سقف فلزی احداث نمودم. (نمونه پرونده تغییر کاربری)

دادنامه دیوان عالی کشور

نسبت به درخواست آقای .... مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره .........در تاریخ .... صادره از شعبه ... دادگاه تجدید نظر اصفهان ، در شعبه .... دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل ناکافی بودن و دلیل موجهی برای پذیرش اعاده دادرسی نیست و با هیچ یک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، لذا قرار رد دادخواست مذکور صادر می گردد. (نمونه پرونده تغییر کاربری)

لذا در تاریخ .... ارسال پرونده به شماره نامه .............به پیوست پرونده شماره ........آن مرجع حاوی 51 برگ به همراه تصویر مصدق دادنامه صادره از این شعبه با توجه به رد تقاضای اعاده دادرسی متقاضی به شعبه ... دادگاه کیفری دو اصفهان عودت می گردد. (نمونه پرونده تغییر کاربری)

..

نمونه رای دیوان عالی کشور در خصوص تغییر کاربری

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره   .......  شعبه ... دادگاه عمومی جزائی س. آقای م. پ. به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی حسب شکایت اداره جهاد کشاورزی تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به نظریه کارشناس و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه تغییر کاربری قبل از 1385 صورت گرفته و با حفظ حدود اربعه سابق در 2 طبقه احداث گردیده و ملاک تغییر کاربری تغییر در عرصه است و به نظر می‌رسد توسط متصرفین سابق انجام شده اتهام را متوجه متهم ندانسته و او را تبرئه کرده است (نمونه پرونده تغییر کاربری)

لیکن در پی تجدیدنظرخواهی اداره جهاد کشاورزی س. با توجه به صورت‌جلسه کمیسیون تقدیم مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به متراژ 91 متر مربع و اینکه نظر اداره جهاد کشاورزی به منزله نظر کارشناس رسمی است و مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی 25 متر مربع قبل از سال1392 سابقه احداث داشته و مابقی حسب اقرار متهم و دفاعیات وکیل وی در سال92 احداث و تغییر کاربری داده شده و مجوزی دریافت نکرده بزهکار شناخته شده

و ضمن نقض حکم برائت وی با ذکر مستند قانونی علاوه بر قلع و قمع و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت یک برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید از قرار متری 340 هزار ریال محکوم و رأی صادره قطعی اعلام شده که برابر رأی شماره ...... همین شعبه قرار رد واخواهی نیز صادر گردیده است. اینک محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاً با این توضیح که ملک را در سال90 خریداری کرده و دارای بنای 25-30 متری بوده که صرفاً اقدام به مرمت و بازسازی شده (نمونه پرونده تغییر کاربری)

و نماینده اداره کشاورزی نیز اظهار داشته اتاقک 20 متری قبلاً بوده اما ساخت و ساز طبقه دوم به متراژ 91 متر مربع ساخته شده با تأکید بر اینکه تغییر کاربری در عرصه قبل از سال85 بوده مستند به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. (نمونه پرونده تغییر کاربری)

پس از قرائت گزارش آقای ......... عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ......... دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ..... دادگاه تجدیدنظر...... مشاوره نموده و به اکثریت چنین رأی می‌دهد:

(نمونه پرونده تغییر کاربری)

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در متن دستورالعمل 53/020/211618- ۱۳۹۳/5/13 رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور ملاک تغییر کاربری سطح اشغال شده بوده و بر اساس رأی بدوی در اقدام متقاضی اعاده دادرسی میزان سطح اشغالی از میزان متراژ اقدامات قبل از سال1385 وی افزایش پیدا نکرده و اقدامات مربوط به طبقه دوم اگر تخلف باشد نیز تخلف ساختمانی محسوب می‌شود و از شمول تغییر کاربری خروج موضوعی دارد انطباق درخواست آقای م. پ. فرزند م. با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/12/4 احراز شده با استناد به ماده 476 همان قانون ضمن پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. (نمونه پرونده تغییر کاربری)

رئیس و عضو معاون و دادیار شعبه ... دیوان عالی کشور

 


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

۰۹۱۳۷۱۴۷۳۱۴

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

Call Now Button